Photos

 2017

WK TYKE ATOM BANTAM JUNIOR VARSITY
      gg    
1    
Brampton
L 18-6
Brampton
L 38-0
North Bay
L 48-0
 
North Bay
W 23-21  
 Cornwall
W 28-21 
3
Scarborough
L 38-7
Scarborough
L 15-0

2016 Summer Season

WK TYKE PEEWEE BANTAM JUNIOR VARSITY
      gg    
E     bt-x-115 jv-x-115 vr-x-115
      Etobicoke Ex Etobicoke Ex Etobicoke Ex
1     bt-osh-115 jv-osh-115 vr-osh-115
      Oshawa
L 35-7
Oshawa
L 22-0
Oshawa
L 50-14
2 tk-eto-115 pw-osh-115 bt-omr-115 jv-kin-115 vr-kin-115
  Etobicoke
W 42-0
Oshawa
L 22-6
Myers
L 36-0
Kingston
L 27-7
Kingston
L 41-7
3   pw-york-115 bt-york-115 jv-york-115 vrt-york-115
    York
W 24-0
York
L 23-14
York
L 36-0
York
L 14-7
4 tk-115-tt pw-115-tt bt-115-dd    
  Scarborough
L 24-18
Scarborough
W 34-32
 Durham
L 76-7
   
5 tk-115-eto2 bt-115-tt jv-115-tt vr-115-tt
Etobicoke
W 36-0
Durham
L 32-0
Scarborough
L 27-0
Scarborough
L 32-12
Scarborough
L 14-12
6 tk-115-jets jv-115-k2 vr-115-k2
 Jets
W 24-6
Clarington
W 45-0
Kingston
L 25-8
Kingston
L 21-0
7 pw-115-tnt1 bt-osh2-115 jv-115-osh2 vr-115-osh2
 Beeton
W 30-6
 Beeton
W 42-6
Oshawa
L 49-7
Oshawa
L 18-7
Oshawa
W 12-6
 8 tk-115-bb pw-115-dur jv-115-ssm vr-115-corn
 Brampton
W 18-6
Durham
L 33-0
Sault
L 24-7
Cornwall
W 17-0
bt-york2-115 pw-york2-115 jv-york2-115 vr-115-tt
Scarborough
L 30-24
Beeton
W 20-0
York
L 20-0
York
L 34-21
York
L 34-7
 10 TK-115-DD
  Jets
W 36-0
Durham
L 36-13
11 tk-115-tt
Scarborough
L 18-12